Psynapse er et nettverk som jobber for å skape anerkjennelse og forståelse for bruk av psykedelika og MDMA, både i rekreasjonelle, seremonielle eller terapeutiske former.


Rusreform og avkriminalisering

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har foreslått å avkriminalisere bruk, innehav og erverv av mindre mengder ulovlige rusmidler til eget bruk, og regjeringen har valgt å følge denne anbefalingen i lovforslaget de har lagt frem for Stortinget. Psynapse støtter utvalgets og regjeringens forslag om avkriminalisering, da vi mener at dette vil være viktig for å redusere stigmatiseringen som personer som bruker psykedelika og MDMA føler på.

Om reformen

Regjeringen har vedtatt at det skal gjennomføres en rusreform i løpet av 2021, der ruspolitikken skal flyttes fra justissektoren til helsesektoren. De oppnevnte et ekspertutvalg for å utrede hvordan dette skulle gjøres, som la frem sin anbefaling i desember 2019. Deretter har forslaget vært på høring, der også Psynapse leverte høringssvar, før det ble behandlet videre av regjeringen.

Regjeringen la frem sitt endelige forslag 19. februar. Dette forslaget følger hovedlinjene i Rusreformutvalgets forslag, men regjeringen har valgt å gjøre enkelte innstramminger, blant annet ved å senke terskelverdiene for straffefritt innehav og ved å kreve administrativt gebyr for manglende oppmøte ved den rådgivende enhetene som foreslås opprettet.  

Avkriminalisering

Avkriminaliseringen vil bety at man ikke blir straffet for å bruke, kjøpe eller oppbevare mindre mengder med rusmidler. I stedet for straff eller sanksjoner, må man møte med en rådgivende enhet. Ansvaret for ruspolitikken blir flyttet fra justissektoren til helsesektoren. I stedet for å straffe folk som bruker rusmidler, skal samfunnet tilby hjelp og behandling. Politiet kan fremdeles undersøke klær, vesker og kjøretøy, og kan beslaglegge rusmidler. Salg, innførsel over landegrensene og produksjon straffes på lik linje som i dag. 

Rusreformutvalget la opp til at en avkriminalisering også skulle innebære en ettergivelse av ubetalte forelegg og en sletting av oppføringer i strafferegisteret. Regjeringen har ikke valgt å følge denne anbefalingen, som innebærer at personer som har blitt straffet før reformen blir innført fortsatt vil ha et rulleblad for lovbrudd som foreslås avkriminalisert. 

Vår kommentar

Vi støtter utvalgets anbefaling om å avkriminalisere bruk, innehav og erverv av mindre mengder rusmidler til eget bruk. Man kan ikke dokumentere at straff er et effektivt virkemiddel for å forebygge rusmiddelbruk, samtidig som straffen kan utgjøre en stor belastning for dem som blir rammet av den. Kriminaliseringen innebærer også at politiet har blitt gitt vide hjemler til å gjøre betydelige inngrep i den enkeltes privatliv, slik som husransakelse, dataransakelse og tvungne urin- og blodprøver for å avdekke ruspåvirkning. Dette mener vi er en uforholdsmessig krenkelse av den enkeltes rett til privatliv, som ikke kan rettferdiggjøres i lys av straffens manglende effekt for å forebygge bruk av ulovlige rusmidler. 

Ettersom rusreformen bygger på en anerkjennelse av at kriminaliseringen av personer som bruker ulovlige rusmidler ikke kan rettferdiggjøres, mener vi at forslaget også burde inkludert en sletting av oppføringer i strafferegisteret for avkriminaliserte lovbrudd. Dette mener vi er en nødvendig del av oppreisningen for personer som har blitt utsatt for urettmessig straffeforfølging grunnet sin rusmiddelbruk. 

Foreslått modell

I den foreslåtte modellen blir straff erstattet med et pålegg om oppmøte for en rådgivende enhet i kommunen. Utvalget anbefalte i utgangspunktet at det ikke skulle være noen sanksjoner for å ikke møte, men at enheten skulle strekke seg langt for å komme i kontakt med den som er ilagt pålegg. Regjeringen har ikke valgt å etterkomme utvalget på dette punktet, og foreslått at manglende oppmøte skal medføre at den det gjelder blir ilagt et gebyr på 2398 kroner. Imidlertid legger regjeringen også opp til at enheten kan utøve skjønn i hvem som får gebyr, og gebyr skal uansett ikke gis til noen dersom det innebærer en urimelig belastning i lys av den enkeltes økonomiske situasjon og livssituasjon forøvrig. 

Vår kommentar

Vi støtter forslaget om å erstatte straff med et obligatorisk oppmøte for en rådgivende kommunal enhet. Vi mener dette sikrer gir en god balanse mellom å sikre samfunnets mulighet til å avdekke og reagere på bruk av ulovlige rusmidler, samtidig som det ikke utsetter de som blir tatt for en uforholdsmessig og unødvendig belastning gjennom straff og sanksjoner. I tillegg kan forslaget gjøre det enklere å få helsehjelp og behandling for folk som ønsker det.

I utgangspunktet mener vi at regulert omsetning ville vært den beste måten å ivareta tryggheten til personer som psykedelika og MDMA, men det vil kreve en større omlegging av ruspolitikken enn utvalget har tatt for seg.

Terskelverdiene

Forslaget til rusreformutvalget retter seg mot eget bruk. For å forenkle politiets håndhevding hadde utvalget foreslått noen terskelverdier for hva som skulle unntas straff. Innehav ut over terkselverdiene skulle straffes på samme måte som i dag. Utvalget hadde på dette punktet delt seg i et flertall og et mindretall, der mindretallet foreslå lavere terskelverdier for de fleste stoffer. 

Regjeringen har valgt å redusere terskelverdiene for straffefritt innehav sammenlignet med utvalgets anbefaling. Imidlertid har de i tillegg innført et øvre sjikt av terskelverdiene, der innehav fortsatt er straffbart, men der hovedregelen skal være at den det gjelder får påtaleunnlatelse. Det øvre sjiktet er det samme som utvalgets forslag. 

En påtaleunnlatelse innebærer at man har kostantert at noen har begått et straffbart forhold, men lar være å gi en reaksjon i form av bot. Påtaleunnlatelsen kan gjøres betinget eller ubetinget, der en betingelse for å få påtaleunnlatelse kan være at man møter for den rådgivende kommunale enheten. Regjeringen legger opp til at ubetinget påtaleunnlatelse kan gis dersom den det gjelder allerede får oppfølging av helsevesenet. 

Tabellen viser regjeringens forslag til nedre og øvre terskelverdier, der bare innehav under nedre terskelverdi vil være straffefritt.

StoffNedre terskelverdiØvre terskelverdi
Heroin2.0gr5.0gr
Amfetamin2.0gr5.0gr
Kokain2.0gr5.0gr
GHB, GBL og 1,4-butandiol0.5dL1.0dL
LSD1 lapp / «syreblotter»3 lapper / «syreblotter»
LSD rent virkestoff1.0mg1.0mg
MDMA (pulver/krystaller)0.5gr1.0gr
Cannabis10gr15gr
Sopp inneholdende psilocin/psilocybin20gr50gr
Khat500gr2.0kg
Legemidler15 rusdoser*25 rusdoser*

*Rusdosene beregnes på samme måte som ved Riksadvokatens foreleggsgrenser

I tillegg foreslår regjeringen en grense for straffefritt innehav på inntil tre ulike rusmidler opp til terskelverdien.

Vår kommentar

I vårt høringssvar støttet vi i utgangspunktet Rusreformutvalgets forslag til terskelverdier for straffefritt innehav, men mente at terskelverdiene for LSD og MDMA var for lave. Vi mente at forslaget ville innebære at psykedelikabrukere fortsatt i stor grad ville straffes, stikk i strid med intensjonen med reformen. Ettersom LSD og MDMA er assosiert med lavere risiko for avhengighet og skader enn de fleste rusmidler, ser vi heller ikke at spredningsfaren er en vektig årsak til å sette terskelverdiene lavt.

I høringssvaret argumenterte vi for at terskelverdiene for straffefritt innehav av LSD og MDMA burde svare til dagens foreleggsgrense i henhold til Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014, altså 20 lapper/"drypp" LSD à 100mcg og 2.0gr MDMA. Dersom man skal legge til grunn regjeringens forslag om å innføre en nedre og en øvre terskelverdi, mener vi at den øvre terskelverdien som et minimum bør samsvare med dagens foreleggsgrense. Den nedre terskelverdien for hva som skal anses som straffefritt innehav kan da settes til halvparten av dette, altså 10 lapper /«drypp» LSD og 1.0gr MDMA. Dette vil også innebære at terskelverdien for LSD samsvarer bedre med det regjeringen har foreslått som terskelverdier for «LSD rent virkestoff».

Videre mener vi at den nedre terskelverdien for psykedelisk sopp bør settes tilsvarende utvalgets forslag. Sopp er en sesongvare, der folk plukker det de kommer over på høsten, og lagrer over flere år. Ettersom psykedelisk sopp i liten grad bidrar til en ulovlig økonomi, og har begrenset spredningsfare, ser vi ingen grunn til at terskelverdien for straffefritt innehav skal settes lavere enn det som var foreslått av utvalget. Vi registrerer også at utvalgets flertall og mindretall ikke var uenige om denne terskelverdien. Den øvre terskelverdien kan da settes til det dobbelte, altså 100gr, som også svarer til den øvre grensen for det som kan regnes som «ringa narkotikabrott» i Sverige. 

Tabellen under viser en oversikt over våre forslag til terskelverdier, samt forslag til terskelverdier for andre psykedelika som ikke er tatt med i regjeringens forslag.

StoffNedre terskelverdiØvre terskelverdi
LSD10 lapper / «drypp»20 lapper / «drypp»
LSD rent virkestoff1.0mg2.0mg
MDMA1.0gr2.0gr
Psykedelisk sopp50gr100gr
2C-B250mg500mg
Meskalin 5.0gr10gr
DMT300mg600mg

Anvendelsesområde til modellen

Etter regjeringens forslag vil det bare være bruk, innehav og erverv av ulovlige rusmidler til egen bruk som er avkriminalisert. Salg og distribusjon skal etterforskes og straffes likt som i dag. Dyrking og innførsel over landsgrensene vil fortsatt være straffbart, også når det er snakk om mindre mengder til eget bruk.

I motsetning til Rusreformutvalget, legger også regjeringen opp til at deling av rusmidler mellom venner uten noen form for kompensasjon ikke skal regnes som egen bruk. Dette innebærer at det fortsatt vil være straffbart å dele en joint eller gi ulovlige rusmidler til venner. Det er imidlertid uklart hvordan dette skal håndheves eller straffes i praksis.

Vår kommentar

Vi mener at forslaget burde inkludert både innførsel over landegrenser og dyrking av cannabis og sopp til eget bruk blant de avkriminaliserte lovbruddene. Mange som bruker psykedelika eller MDMA kjøper det over det mørke nettet, og de fleste selgerne er i andre land. Hvis innførsel fremdeles er straffbart, risikerer vi at flere brukere blir straffet, stikk i strid med intensjonene til reformen. Kjøp på nettet kan oppleves som tryggere, både fordi man slipper å oppsøke et kriminelt nettverk, og fordi det gir en bedre kvalitetskontroll. Vi mener det er uheldig dersom brukere straffes på lik linje som i dag fordi de velger å skaffe rusmidlene på denne måten. I tillegg mener vi at det vil være lurt å begrense hvor mye av den ulovlige omsetningen som skjer i landet, og at det vil være en fordel å redusere antall distribusjonsledd mellom kjøper og produsent.

Videre mener vi at regjeringen burde fulgt utvalgets anbefaling om å inkludere deling mellom venner innenfor det som er å anse som «egen bruk». Når hensikten med rusreformen er å møte brukere med helserettede reaksjoner snarere enn straff, ser vi ingen hensikt i at brukere skal straffes for vederlagsfri deling med venner. Vi frykter også at forslaget vil innebære at politiet velger å i større grad straffeforfølge slik deling som salg, noe som normalt gir fengselsstraff. 

Om prosjektet

I løpet av våren 2021 skal Stortinget stemme over regjeringens foreslåtte rusreform, som innebærer å avkriminalisere bruk, innehav og erverv av mindre mengder ulovlige rusmidler til eget bruk. Psynapse har bidratt aktivt gjennom høringssvar og høringsinnspill for å påvirke inneholdet av rusreformen, og deltar i kampanjen "Straff skader" til støtte for rusreformen. Vi kommer til å fortsette å jobbe for at menneskerettighetsperspektivet og psykedelikabrukeres interesse blir ivaretatt når forslaget voteres over i Stortinget.

Psynapses høringsinnspill til Rusreformutvalget

Psynapses høringssvar til "Rusreform - fra straff til hjelp"

Psynapsen høringssvar til helse- og omsorgskomitéen mars 2021

StraffSkader.no